• 3 locaties in Nederland
  • info@amesto.nl
  • 085 401 39 62
  • Werktijden: 09:00-18:00

Privacy policy Amesto.nl

De verwerking van persoonsgegevens op Amesto.nl wordt beschreven in deze privacy policy en is de verantwoordelijkheid van Amesto.nl

Contactgegevens

  • Amesto.nl
  • Telefoon: 085 401 39 62
  • E-mail: info@amesto.nl

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Amesto.nl verwerkt, zijn verkregen doordat u gebruik maakt van onze diensten of doordat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat hierbij om:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Amesto.nl verwerkt de volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

• Nationaliteit

Onze website of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Hoewel we niet kunnen controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder hun toestemming. Als u denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amesto.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Amesto.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betalingen

• Het contacteren van u per telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren

• Het informeren van u over wijzigingen in onze diensten en producten

• Het afleveren van goederen en diensten

Amesto.nl verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de verplichtingen op het gebied van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amesto.nl neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die door computerprogramma’s of -systemen worden genomen zonder tussenkomst van een mens, zoals een medewerker van Amesto.nl

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Amesto.nl bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als dat strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. De volgende gegevens worden bewaard voor de aangegeven periode:

• Naam (voor- en achternaam): maximaal 12 weken na het laatste contact

• Telefoonnummer: maximaal 12 weken na het laatste contact

• E-mailadres: maximaal 12 weken na het laatste contact

• Gegevens over uw activiteiten op onze website: 12 maanden

• Internetbrowser en apparaat type: 12 maanden

Cookies

Op de website van Amesto.nl worden voor publieke bezoekers alleen cookies gebruikt voor caching (lokale opslag) en Google Analytics.

Amesto.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Voor bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Amesto.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen..

Beveiliging

Amesto.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@amesto.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Amesto.nl in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een andere door u aangewezen organisatie te sturen

U kunt een verzoek indienen om inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar info@amesto.nl te sturen. Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Amesto.nl, kunt u de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link benaderen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons